Jätkusuutlikum Helsingi

Soome on läbimas keerulisi aegu ja peame suutma rahuldada kõigi ühiskonna liikmete vajadusi. Jätkusuutlikumat Helsingit tuleb üles ehitada majanduslikul, sotsiaalsel ja ökoloogilisel tasandil. Peame püüdlema mõistlikuma integratsiooni, kõrgema tööhõive ja jätkusuutliku kasvu suunas. Meil tuleb panustada alusharidusse ja kogu haridussüsteemi. Tuleb rakendada praegusest edasipüüdlikumat kliimapoliitikat. Selle pärast vajab Helsingi mind. Selle pärast vajab Helsingi meid.

``Tugevam kokkukuuluvuse tunne ja üheskoos tegemise soov on vajalik meie aja väljakutsete lahendamiseks.``

Jätkusuutlikum Helsingi

Soome on läbimas keerulisi aegu ja peame suutma rahuldada kõigi ühiskonna liikmete vajadusi. Jätkusuutlikumat Helsingit tuleb üles ehitada majanduslikul, sotsiaalsel ja ökoloogilisel tasandil. Peame püüdlema mõistlikuma integratsiooni, kõrgema tööhõive ja jätkusuutliku kasvu suunas. Meil tuleb panustada alusharidusse ja kogu haridussüsteemi. Tuleb rakendada praegusest edasipüüdlikumat kliimapoliitikat. Selle pärast vajab Helsingi mind. Selle pärast vajab Helsingi meid.

``Tugevam kokkukuuluvuse tunne ja üheskoos tegemise soov on vajalik meie aja väljakutsete lahendamiseks.``

Väited

Majanduslik jätkusuutlikus võimaldab mitmekülgse Helsingi arendamise.

1. Pädeva tööjõu meelitamine Helsingisse loob eeldused majanduse kasvule. Võõrtööjõu integratsiooni jaoks on vaja kombinatsiooni keeleõppest, mentorlusest ja töövõimalustest.

2. Igas vanuses ja taustaga inimeste töö leidmise lihtsustamine parandab linna atraktiivsust. Tõstame Helsingi tööhõive määra teiste põhjamaade pealinnadega samale tasemele.

3. Avaliku sektori hanked tuleb teha innovatiivselt ja läbinähtavalt, et saaksime hallata majandust vastutustundlikult. Hangetes tuleks võimaldada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osalemine läbi hangete osadesse jagamise.

Sotsiaalne jätkusuutlikus põhineb inimeste võrdõiguslikkusel

1. Garanteerime kvaliteetse alushariduse kõigile lastele. Panustame lasteaiakohtade kättesaadavusse, alushariduse kasvatajate palkadesse ja eraldame erirahastust eraldumise vältimiseks.

2. Teeme ühiskonda integreerumise lihtsamaks keskendudes naiste õiguste realiseerumisele ja teenuste keelelisele kättesaadavusele. Püüame rakendada omakeelset ühiskonnas orienteerumise mudelit Rootsi eeskuju järgi.

3. Likvideerime vihakõne, panustades vaimse tervise teenustesse, võideldes kodutusega ja lisades majanduslike oskuste õpet kõigil haridusastmetel.

Ökoloogiline jätkusuutlikus põhineb uuritud teadmistel, realismil ja reaalsetel tegudel

1. Panustame jätkusuutliku liikumisse lisades ühistranspordi öiseid vahetusi, võimaldades linnarataste aastaringse kasutamise ja panustades raudteetranspordi investeeringutesse.

2. Keskendume jätkusuutlikule ehitamisel, suurendades energiatõhusust ja lisades puitkonstruktsioonide kasutamist ka täiendehitamise korral. Arendame Kesk-Pasila ja Östersundomi rajoone.

3. Arendame kinnisvaraomandi haldusteenuseid kasutades tuleviku vajaduste ennustamiseks paremini ära kogutud andmeid ja tehnoloogiaid. Loome lihtsasti kasutatava tööriista, kust on näha linna kinnisvara, renoveerimise ja demograafiliste näitajate mõju lasteaiakohtade arvule lähitulevikus.

Oluliste teemade usaldusväärne edasiviija

Olen 34 aastat vana Töölöst pärit loomasõber. Õppisin Helsingi ülikoolis juristiks ja Londonis EU-poliitika spetsialistiks. Olen sõna otseses mõttes väga rahvusvaheline: käisin lasteaias neljas eri keeles ja olen elanud nii Londonis, Californias kui ka Brüsselis, olles nüüd jälle tagasi oma kodus Helsingis. Usun kindlalt, et parimad tulemused sünnivad mitmekülgse tiimi koostööna. Olen töötanud nii era kui ka avalikus sektoris. Hetkel töötan kolmandas sektoris ettevõtluspoliitika spetsialistina, keskendudes Soome kasvu kiirendamisele.

 

Tegutsen praegu linnavolikogu liikmena ja nõuandjana hariduse valdkonnas. Mulle on oluline võimaldada kõigile lastele eluks parimad võimalused: minu initsiatiivil suurendatakse tulevikus majandusteadmiste õppemahtu Helsingis kõigil haridusastmetel ja linn on juba alustanud alushariduse kvaliteedi hindamisega. Alusharidust tuleks näha kui investeeringut kogu ühiskonna tuleviku.

 

Tunnen muret pead tõstva vihakõne, rassismi ja lootusetuse pärast. Vastanduv ühiskondlik diskussioon ja suurenev poliitika umbusaldamine annavad kohaliku poliitika otsustusprotsessidest vale pildi. Kõva töö ja erakondade ülese kostööga on võimalik luua tingimused kõigi ühiseks eduks. Soovin töötada poliitikas kõigi kaasamise nimel.

Jätkuaeg südametarkusele?

Olen paarikümne aastase organisatsioonikogemuse kaudu õppinud, et poliitikat tehakse alati koos. Mind on linnavolikogus õpitud tundma kui koostööalti ja üle erakondade piiride tegutseva inimesena, mis on tõhusa ja konstruktiivse otsuste tegemise eeldus. Usalduse loomise ja teiste inimeste austamise olulisust ei saa liialt tähtsustada, eriti meie pidevalt polariseeruvas ja killustatud maailmas mis tekitab negatiivseid tundeid, vihakõnet ja rassismi. Keskendudes mustvalge mõtlemise asemel avatusele ja teiste mõistmisele, leiame tee võrdse, mitmekülgse ja kaasava ühiskonna poole.

 

Helsingi, Soome ja rahvusvaheline poliitika üldse vajavad jätkusuutlikku otsuste tegemist. Jätkusuutlik otsustamine nõuab kogemusi, asjatundlikkust ja edasiviivat mõtlemist. Olen arendanud sotsiaalset mõistmist ja kogemusi töötades nii juristina, avalikus sektoris kui ka erinevatel poliitilistel positsioonidel. Olen näinud lähedalt, kuidas ühiste reeglite kehtestamine inimeste igapäevaelu praktikas mõjutab.

 

Linnavolikogus töötades olen õppinud, kuidas otsused saavutatakse ja arenenud tõhusa mõjutajana. Minu tugevusteks on asjatundlik lähenemine, usaldust loov suhtlemine ja hea läbirääkimisoskus. Ühiseid lahendusi on otsitud vaadates tuleviku: kõik minu volikogu algatused on toonud kaasa muudatusi ühistranspordi kvaliteedi parandamiseks, säästvama finantsjuhtimise või hariduse ja koolituse kvaliteedi parandamiseks.

 

Lisaks koostööoskusele ja kogemustele vajame ka julgust. Me ei tohi alahinnata Helsingi tähtsust rahvusvahelise linnana ega Soome kõige atraktiivsema linnana. Peame siin nägema võimalust. Helsingi on juba praegust rahvusvaheline keskkond, kus on erinevalt mõtlevaid ja erinevate väärtushinnangutega inimesi. Tulevik areneb selles suunas üha enam.

 

Selleks, et pakkuda oma lastele parimaid tulevikuvõimalusi, peame võimalikult hästi ette nägema muutuva maailma vajadusi. Mõistes erinevate trendide kaugeleulatuvaid tagajärgi, suudame teha mõistlike poliitilisi otsuseid. Nii saame koos ehitada tuleviku Helsingit, kodulinna kus kasutatakse ära kõigi potentsiaal.

 

Aastad on teinud minust kohanemisvõimelise ja head võrgustiku omava poliitika multitalendi, kes teab kuidas avaldada mõju ja mis on koostöö mõte. Mulle ideaalses töökeskkonnas töötatakse tuleviku vaadates, lahendustele orienteeritult ja ühiseid eesmärke saavutades. Nendest põhimõtetest lähtuvalt olen sellel volikogu perioodil arendanud majanduslikult, sotsiaalselt ja ökoloogiliselt jätkusuutlikumat poliitikat.

 

Seetõttu palun teilt usaldust, et saaksin jätkata linnavolikogus veelgi motiveeritumalt poolelijäänud tööd jätkusuutlikuma Helsingi nimel.