Taloudellinen kestävyys mahdollistaa monipuolisen Helsingin kehittämisen

1. Osaavan työvoiman houkutteleminen ja sitouttaminen Helsinkiin luo pohjaa talouskasvulle. Kotouttamiseen tarvitaan yhdistelmä kieliopintoja, mentorointia ja työtä.

2. Työllistymisen helpottaminen kaiken ikäisille ja –taustaisille ihmisille parantaa kaupungin vetovoimaisuutta. Nostetaan Helsingin työllisyysaste muiden pohjoismaiden pääkaupunkien tasolle.

3. Julkiset hankinnat tulee tehdä innovatiivisesti ja läpinäkyvästi, jotta voimme hoitaa talouttamme vastuullisesti. Hankinnoissa on mahdollistettava pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen kilpailutuksiin pilkkomalla kilpailutuksia osiin.

Sosiaalinen kestävyys perustuu ihmisten yhdenvertaisuuteen

1. Turvataan laadukas varhaiskasvatus kaikille. Panostetaan päiväkotipaikkojen saatavuuteen, varhaiskasvatuksen palkkoihin ja myönnetään erillisrahoitusta eriytymisen ehkäisyyn.

2. Helpotetaan kotoutumista keskittymällä naisten oikeuksien toteutumiseen sekä palveluiden kielelliseen saavutettavuuteen. Pilotoidaan Ruotsin mallin mukaista omakielistä yhteiskuntaorientaatiota.

3. Poistetaan vihapuhe panostamalla mielenterveyspalveluihin, kitkemällä asunnottomuutta ja lisäämällä talousosaamista kaikilla kouluasteilla.

Ekologinen kestävyys nojaa tutkittuun tietoon, realismiin ja tekoihin

1. Panostetaan kestävään liikkumiseen lisäämällä yövuoroja, mahdollistamalla ympärivuotinen kaupunkipyörien käyttö ja panostamalla raideliikenneinvestointeihin.

2. Keskitytään kestävämpään rakentamiseen lisäämällä energiatehokkuutta ja puurakentamista myös täydennysrakentamisessa. Toteutetaan Keski-Pasilan ja Östersundomin alueiden kehittäminen.

3. Kehitetään kiinteistöomaisuuden hoitoa hyödyntämällä paremmin dataa ja teknologiaa tulevaisuuden tarpeiden ennustamiseen. Luodaan helppokäyttöinen työkalu, josta näkee kaupungin kiinteistökannan, remonttien ja väestönkehityksen vaikutukset kunnallisiin päiväkotipaikkoihin lähivuosina