Kansainvälisistä osaajista lääke työvoimapulaan

4.8.2012 klo 8.51

Kirjoitus on julkaistu alunperin Helsingin Sanomien Mielipide-osiossa 4.8.2012.

Suo­ma­lai­sia työ­mark­ki­noi­ta uh­kaa va­ka­va työ­voi­ma­pu­la suur­ten ikä­luok­kien jää­des­sä eläk­keel­le. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön mu­kaan vuon­na 2020 Suo­meen tar­vi­taan noin 150 000 uut­ta työn­te­ki­jää. Huk­kaam­me jat­ku­vas­ti osaa­vaa työ­voi­ma­po­ten­tiaa­lia, sil­lä em­me pa­nos­ta riit­tä­väs­ti kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den ja maa­han­muut­ta­jien työl­lis­tä­mi­seen.

HEL­SIN­GIN SEU­DUN tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta työ­mark­ki­na­in­teg­raa­tio on eri­tyi­sen tär­keää, sil­lä puo­let Suo­men maa­han­muut­ta­jis­ta on aset­tu­nut pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Hel­sin­gis­sä asuu noin kol­mas­osa Suo­men maa­han­muut­ta­jis­ta se­kä suu­ri osa 14 000 kan­sain­vä­li­ses­tä tut­kin­to-opis­ke­li­jas­ta.Mi­tä sit­ten pi­täi­si teh­dä? Mi­ten ylei­sem­min kan­sain­vä­li­sil­le opis­ke­li­joil­le ja maa­han­muut­ta­jil­le ava­taan työ­mark­ki­noil­le pää­syä?

Ka­na­daa ja eten­kin To­ron­ton seu­tua on pi­det­ty maa­han­muut­ta­jien in­teg­roin­nin mal­li­paik­ka­na. Hy­väk­si to­det­tu rat­kai­su on ol­lut To­ron­ton Re­gion Im­mig­rant Emp­loy­ment Coun­cil. Tä­män neu­vos­ton pää­teh­tä­vä­nä on luo­da, tu­kea ja vä­lit­tää toi­mi­via rat­kai­su­vaih­to­eh­to­ja sii­tä, mi­ten osaa­vat maa­han­muut­ta­jat saa­daan in­teg­roi­tua To­ron­ton seu­dun työ­mark­ki­noil­le.

Vuo­des­ta 2004 yli 400 pai­kal­lis­ta työn­an­ta­jaa on saa­nut kou­lu­tus­ta kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien rek­ry­toin­nis­ta, ja osaa­vil­le maa­han­muut­ta­jil­le on luo­tu yli 6 000 men­to­roin­ti­suh­det­ta. Kaik­ki olen­nai­set toi­mi­jat on koot­tu yh­teen kes­kus­te­le­maan epä­vi­ral­li­ses­ti työl­lis­ty­mis­asioi­den edis­tä­mi­ses­tä.

TAR­VIT­SEM­ME Hel­sin­gin seu­dul­le vas­taa­van­lai­sen toi­mie­li­men, jo­ka li­sää tie­toi­suut­ta maa­han­muut­ta­jien osaa­mis­po­ten­tiaa­lis­ta ja ideoi konk­reet­ti­sia pai­kal­li­sia rat­kai­su­ja.

Hel­sin­ki Re­gion Im­mig­rant Emp­loy­ment Coun­cil edes­aut­tai­si myös kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta työ­elä­mä­yh­teyk­sien luo­mi­ses­sa ja työn­an­ta­jia osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­ses­sa. Kan­sain­vä­li­sis­tä opis­ke­li­jois­ta oli­si huo­mat­ta­vaa hyö­tyä työ­mark­ki­noil­la. Heil­lä on val­mis­tu­mi­sen jäl­kei­nen työ­ura al­ka­mas­sa, laa­ja kie­li­tai­to se­kä ha­lu jää­dä Suo­meen töi­hin.

Suo­ma­lai­sia työ­mark­ki­noi­ta uh­kaa va­ka­va työ­voi­ma­pu­la suur­ten ikä­luok­kien jää­des­sä eläk­keel­le. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön mu­kaan vuon­na 2020 Suo­meen tar­vi­taan noin 150 000 uut­ta työn­te­ki­jää. Huk­kaam­me jat­ku­vas­ti osaa­vaa työ­voi­ma­po­ten­tiaa­lia, sil­lä em­me pa­nos­ta riit­tä­väs­ti kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den ja maa­han­muut­ta­jien työl­lis­tä­mi­seen.

HEL­SIN­GIN SEU­DUN tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta työ­mark­ki­na­in­teg­raa­tio on eri­tyi­sen tär­keää, sil­lä puo­let Suo­men maa­han­muut­ta­jis­ta on aset­tu­nut pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Hel­sin­gis­sä asuu noin kol­mas­osa Suo­men maa­han­muut­ta­jis­ta se­kä suu­ri osa 14 000 kan­sain­vä­li­ses­tä tut­kin­to-opis­ke­li­jas­ta.

Mi­tä sit­ten pi­täi­si teh­dä? Mi­ten ylei­sem­min kan­sain­vä­li­sil­le opis­ke­li­joil­le ja maa­han­muut­ta­jil­le ava­taan työ­mark­ki­noil­le pää­syä?

Ka­na­daa ja eten­kin To­ron­ton seu­tua on pi­det­ty maa­han­muut­ta­jien in­teg­roin­nin mal­li­paik­ka­na. Hy­väk­si to­det­tu rat­kai­su on ol­lut To­ron­ton Re­gion Im­mig­rant Emp­loy­ment Coun­cil. Tä­män neu­vos­ton pää­teh­tä­vä­nä on luo­da, tu­kea ja vä­lit­tää toi­mi­via rat­kai­su­vaih­to­eh­to­ja sii­tä, mi­ten osaa­vat maa­han­muut­ta­jat saa­daan in­teg­roi­tua To­ron­ton seu­dun työ­mark­ki­noil­le.

Vuo­des­ta 2004 yli 400 pai­kal­lis­ta työn­an­ta­jaa on saa­nut kou­lu­tus­ta kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien rek­ry­toin­nis­ta, ja osaa­vil­le maa­han­muut­ta­jil­le on luo­tu yli 6 000 men­to­roin­ti­suh­det­ta. Kaik­ki olen­nai­set toi­mi­jat on koot­tu yh­teen kes­kus­te­le­maan epä­vi­ral­li­ses­ti työl­lis­ty­mis­asioi­den edis­tä­mi­ses­tä.

TAR­VIT­SEM­ME Hel­sin­gin seu­dul­le vas­taa­van­lai­sen toi­mie­li­men, jo­ka li­sää tie­toi­suut­ta maa­han­muut­ta­jien osaa­mis­po­ten­tiaa­lis­ta ja ideoi konk­reet­ti­sia pai­kal­li­sia rat­kai­su­ja.

Hel­sin­ki Re­gion Im­mig­rant Emp­loy­ment Coun­cil edes­aut­tai­si myös kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta työ­elä­mä­yh­teyk­sien luo­mi­ses­sa ja työn­an­ta­jia osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­ses­sa. Kan­sain­vä­li­sis­tä opis­ke­li­jois­ta oli­si huo­mat­ta­vaa hyö­tyä työ­mark­ki­noil­la. Heil­lä on val­mis­tu­mi­sen jäl­kei­nen työ­ura al­ka­mas­sa, laa­ja kie­li­tai­to se­kä ha­lu jää­dä Suo­meen töi­hin.

Opis­ke­li­joi­den tut­ki­mus­sää­tiön Otuk­sen te­ke­män sel­vi­tyk­sen mu­kaan 79 pro­sent­tia Hel­sin­gin yli­opis­ton ja Aal­to-yli­opis­ton kan­sain­vä­li­sis­tä tut­kin­to-opis­ke­li­jois­ta ha­luaa jää­dä val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen Suo­meen työs­ken­te­le­mään jo­ko py­sy­väs­ti tai jok­si­kin ai­kaa.

Uu­sil­le ul­ko­mai­sil­le mark­ki­noil­le in­ves­toi­taes­sa se­kä suo­ma­lai­sen et­tä pai­kal­li­sen kult­tuu­rin tun­te­vis­ta osaa­jis­ta on hyö­tyä. Esi­mer­kik­si vuon­na 2010 teh­dyn In­ter­na­tio­nal Stu­dent Ba­ro­me­ter -sel­vi­tyk­sen mu­kaan eni­ten tut­kin­toon täh­tää­viä kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta tu­lee Kii­nas­ta ja Ve­nä­jäl­tä.

Mo­lem­mat maat ovat kas­va­via ta­lous­mark­ki­noi­ta. Työl­lis­tä­mäl­lä pa­rem­min kan­sain­vä­lis­tä kom­pe­tens­sia saa­tai­siin kie­li­tai­toa ja pai­kal­lis­ta osaa­mis­ta suo­ma­lai­sen yri­tys­vien­nin ja -tuon­nin avuk­si.

Pää­kau­pun­ki­seu­dun ti­las­to- ja tut­ki­mus­yk­si­köi­den vuon­na 2010 laa­ti­man en­nus­teen mu­kaan vuo­teen 2030 men­nes­sä vie­ras­kie­li­sen väes­tön osuus Hel­sin­gin seu­dul­la kak­sin­ker­tais­tuu noin 250 000 hen­ki­löön.

In­teg­raa­tion lai­min­lyön­ti tu­lee kal­liik­si se­kä in­hi­mil­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta et­tä ra­has­sa mi­tat­tu­na. Roh­kea avoi­muu­den ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­nen puo­les­taan mak­saa it­sen­sä tu­le­vai­suu­des­sa mo­nin­ker­tai­ses­ti ta­kai­sin.